Nyhetsbrev 3/2013

Finns det grund för oron?

Allt oftare hörs allt högre röster som varnar för “sociala turister”, på väg till oss i en strid ström från de ”nya” medlemsländerna i EU. Vi känner igen tongångarna från oron – även den svenska – inför den stora utvidgningen 2004, men också från debatten om den ”polske rörmokaren”. Bidragsturisterna skulle belasta välfärdssystemen, såsom sjukvård och skolor. En oro som förstärkts av den ekonomiska krisen.

Det är i Storbritannien som vi har sett de tydligaste uttrycken för denna rädsla, senast i form av en uppmärksammad mediekampanj för att stoppa inflödet av ”EU-invandrare”. Men även i andra länder lever debatten om ”social turism” och en handfull länder har öppet efterfrågat möjligheter att neka nyanlända EU-medborgare rätt till exempelvis socialbidrag.

Utöver den principiellt allvarliga inskränkningen i den fria rörligheten som i grunden gynnar oss alla, kan man ställa sig frågande till huruvida det finns någon anledning till ängslan. Vad säger fakta? Finns den ”sociala turisten”? Finns det fog för farhågorna i exempelvis Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Österrike?

Sieps har valt att ge två forskare i uppdrag att med ett gediget statistiskt underlag över en lång period undersöka vilken effekt invandringen från de nya medlemsländerna från utvidgningarna 2004 och 2007 har haft på svensk välfärd. Har Sveriges bidragssystem blivit belastat av att vi inte införde övergångsregler 2004? Eller är det så att den alltmer spridda och högljudda oron för de ”sociala turisterna” saknar grund?

Deras rapport – Immigration to Sweden from the New EU Member States – kommer att presenteras på ett seminarium den 20 november. Välkomna till detta och våra kommande seminarier.

Anna Stellinger
Direktör

De ”sociala turisterna” kom aldrig

Sverige är medlem av en gradvis alltmer omfattande gemensam internationell arbetsmarknad. EU fick genom utvidgningarna 2004, 2007 och 2013 elva medlemsländer från Central- och Östeuropa där inkomsterna är betydligt lägre. Sverige valde som nästan enda EU-land att inte begränsa möjligheterna att invandra från de nya medlemsländerna. I debatten uttrycktes dock farhågor för ”social turism”.

Vi har i en ny Sieps-rapport studerat effekterna för svensk del av de senaste utvidgningarna, och kan till att börja med konstatera att de som kommer hit från de central- och östeuropeiska medlemsländerna är relativt välutbildade jämfört med dem som är födda i Sverige. I regel har de minst gymnasieutbildning, vilket delvis återspeglar att det handlar om unga personer. Många har också utbildning på universitetsnivå.

Den invandrade arbetskraften är ofta koncentrerad till vissa sektorer och yrken. När vi studerar fördelningen efter sektor i Sverige ser vi däremot inte särskilt stora skillnader. Jämför vi antalet arbetade timmar finner vi i praktiken inga skillnader alls mellan personer födda i Sverige och invandrade från de nya medlemsländerna.

Inte heller när vi jämför genomsnittliga arbetsinkomster hittar vi tydliga skillnader. Personer som kommer från de nya medlemsländerna har lägre löner än de som är födda i Sverige när vi tar hänsyn till ålder och utbildning, men skillnaden är endast cirka sex procent. Skillnaden kan bero på att många av dem som kommer är ”överutbildade” i förhållande till de yrken de får i Sverige. En förklaring till det kan vara bristande kunskaper i svenska språket eller att man har annan utbildning än den som efterfrågas. Även diskriminering är givetvis en möjlighet.

Hur var det då med oron för att många skulle hamna i bidragsberoende och att det skulle komma ”sociala turister”? Vi har undersökt frågan när det gäller personer i yrkesaktiv ålder och har inte fått några sådana indikationer. Det är inte vanligare att personer från de nya EU-länderna uppbär stöd eller mera stöd än personer födda i Sverige. Hade vi inkluderat dem som är 65 år och äldre, den ålder i vilken merparten uppbär pension, hade bilden blivit ännu tydligare. Personer födda i Sverige är överrepresenterade i den ålderskategorin och får alltså mer av sådan inkomstöverföring. Vi kan med andra ord bekräfta den bild som även framträder i Europeiska kommissionens nyligen publicerade rapport: “de sociala turisterna” uteblev.

Christer Gerdes, professor i nationalekonomi vid SOFI, Stockholms universitet
Eskil Wadensjö, forskare i nationalekonomi vid SOFI, Stockholms universitet

Anna Stellinger

 

Christer & Eskil

Kommande seminarier

20 november
Immigration, Integration, and “Social Tourism” in the EU

25 november
The Future of the Schengen System

Senaste publikationer

The outer reach of state obligations under deposit guarantee schemes – What can we learn from the Icesave case? (2013:18epa)

Towards Cruising Speed? Assessing the EU Strategy for the Baltic Sea Region (2013:17epa)

Sieps | Fleminggatan 20 112 26 Stockholm | Tel 08 586 447 00| info@sieps.se | www.sieps.se